انجمن دایکست ایران

با هم بودن ما را قدرتمند خواهد ساخت حامی صنعت دایکست ایران
کرمانشاه
آدرس:
نجف آباد-شهرک صنعتی منظریه صندوق پستی 346-85135

اصفهان
تلفن:
031-42290571-5
نمابر:
031-42290117
موبایل:
09131183634
ارسال ایمیل
اختیاری

حامیان مالی انجمن دایکست ایران